Taekwondo
Patakfalvy Luca

Adatvédelmi tájékoztató

Kedves Látogató!
 
Köszönjük, hogy ellátogatott az MTK által üzemeltetett honlapok (mtk.hu, mtkbudapest.hu, mtkhungaria.hu, sandorkaroly.hu, webshop.mtk.hu) valamelyikére.
 
Személyes adatainak védelmére az MTK fokozott hangsúlyt fektet, ezért a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban törekszünk arra, hogy átlátható, érthető, világos és teljes körű tájékoztatást nyújtsunk Önnek az MTK (a továbbiakban: MTK vagy Adatkezelő) adatkezeléséről. 
 
A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót az MTK a www.mtk.hu, www.mtkbudapest.hu, www.mtkhungaria.hu, www.sandorkaroly.hu, webshop.mtk.hu weboldalak és azok aloldalai (a továbbiakban együttesen: MTK-honlapok) üzemeltetésével kapcsolatban az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló – és 2018. május 25. napjától alkalmazandó – EU 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelően és azokkal összhangban figyelemmel alkotta meg. 
Az egyes MTK entitások adatkezelésére vonatkozó szabályzatokat az adott honlap Adatkezelési Szabályzat menüpontja alatt érheti el.
 
Az internet és a jogszabályok folyamatos fejlődése miatt időnként módosítanunk kell Adatvédelmi Tájékoztatónkat. Fenntartjuk a jogot, hogy szükség esetén egyoldalú változtatásokat eszközöljünk.
 
MTK a harmadik személyek (a továbbiakban: Felhasználó vagy Felhasználók) által önkéntesen rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kezeli az alábbi adatkezelési és adatvédelmi elvek és feltételek alapján.
 
1. Általunk gyűjtött és kezelt adatok, az adatkezelés célja
 
Felhasználók az MTK-honlapokon egyrészt az egyes honlapok használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a honlapok bármelyikére történő látogatással, azok bármelyikének használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk útján (anonim adatgyűjtés), másrészt az MTK Hírlevélre történő feliratkozás, illetve az MTK Webshopból történő termékrendelés során (a Felhasználó által kifejezetten megadott személyes adatok útján) adhatnak meg magukról információkat, adatokat.
 
1.1. Anonim adatgyűjtés és adatkezelés
 
Amennyiben a Felhasználó az MTK-honlapok bármelyikét megtekinti, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne. Az anonim adatgyűjtés során csupán az alábbi adatokat gyűjtjük és kezeljük: internet-szolgáltatójának neve, IP-címe, annak a honlapnak a neve, ahonnan Ön meglátogatta honlapjaink valamelyikét, valamint azon honlapok nevei, amelyekre a mi honlapjaink valamelyikéről ellátogat.
 
Honlapjainkat tehát személyes adatai felfedése nélkül is használhatja. Honlapjaink használatának nem feltétele személyes adatainak megadása, kivéve, ha ez szükséges ahhoz, hogy saját kérésére további információt tudjunk biztosítani Önnek (hírlevél, webshop). 
 
Amikor tehát honlapjainkra látogat, azokat használja, szervereinken különböző biztonsági okokból adatokat tárolunk. Ezek az adatok esetleg az Ön azonosítására is alkalmasak lehetnek, de azokat nem használjuk fel ilyen célokra. Időről időre statisztikai céllal felhasználjuk az adatokat, de minden egyes felhasználó névtelenségét megtartjuk, így a személy nem azonosítható. Ha ezen adatait az MTK-n belül mások rendelkezésére bocsátjuk, akkor megfelelő technikai és szervezeti eszközökkel biztosítjuk az adatvédelmi előírások betartását. 
 
A honlapjainkra látogatással Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a jelen részben írt adatokat, információkat rögzítse, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat (lásd alább) elhelyezzen, amely adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.
Az ilyen anonim adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy Adatkezelő a honlapokat megfelelően, biztonságosan és zökkenőmentesen működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen az egyes honlapokon látogatási adatok nyomon követése, és az egyes honlapok használatával kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. Az anonim adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, azaz az MTK jogos érdeke.
 
Tájékoztatom, hogy a jelen pont szerinti adatokat harmadik fél felé nem továbbítjuk, azokat csupán 30 napig tároljuk, mely 30 napos időtartam elteltét követően automatikusan törlődnek.
 
1.2. Személyes adatok gyűjtése és kezelése
 
Az MTK kizárólag azon személyes adatokat kezeli, amelyeket a Felhasználók az MTK Hírlevélre történő feliratkozás, illetve a www. webshop.mtk.hu weboldalon található on-line áruházból (Webshop) történő rendelés során önkéntesen, az adatkezelés feltételeire és módjára vonatkozó tájékoztatás birtokában bocsátottak az MTK rendelkezésére, és amelyeknek az MTK által történő kezeléséhez a személyes adatok jogosultja előzetesen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárulását adta.
 
Személyes adatokat az MTK Hírlevélre történő feliratkozás, illetve www.webshop.mtk.hu honlapon található webshopból történő vásárlás során gyűjtünk. Az adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a MTK Hírlevelére feliratkoznak, illetve a Webshopot igénybe veszik és az MTK-honlapok szolgáltatásait szeretnék használni, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a MTK, mint Adatkezelő a megadott személyes adataikat a szolgáltatásokkal összefüggésben, visszavonásig a felhasználási célok szerint kezelje. Az Ön személyes adatai az MTK-nál, mint Adatkezelőnél maradnak, és kizárólag olyan adatfeldolgozókhoz vagy szerverekhez jutnak el, akik a nevünkben járnak el, és felelnek velünk szemben, és akik maradéktalanul betartják a GDPR, illetve az Infotv. mindenkor hatályos rendelkezéseit. Személyes adatait nem adjuk tovább harmadik fél számára az Ön kifejezett írásos hozzájárulása nélkül semmilyen formában, kivéve, ha erre Ön engedélyt adott, vagy ezt jogszabály kötelezően előírja.
Az Ön által számunkra megadott személyes adatok felhasználásának felügyeletét mi látjuk el, és önállóan felelünk az adatkezelésért. 
 
1.2.1. MTK Hírlevél
 
Az MTK-honlapokon lehetősége van az MTK Hírlevélre feliratkozni. A hírlevélre feliratkozott Felhasználók számára az MTK ingyenes tájékoztatást, hirdetést küldhet – elsősorban e-mail útján – újdonságairól rendszeres időközönként a Felhasználó e-mail címére. 
 
Kezelt adatok köre
Az MTK Hírlevélre történő feliratkozás esetén az alábbi személyes adatokat gyűjtjük és kezeljük, az MTK Hírlevélre történő feliratkozás során a következő adatok megadása szükséges:
1. teljes név (vezetéknév és keresztnév),
2. e-mail cím.
 
Adatkezelés jogalapja és célja
Az MTK Hírlevélre történő feliratkozással Ön kifejezett hozzájárulását adja, hogy a megadott e-mail címén keresztül, heti rendszerességgel tájékoztatást, hirdetést, híreket, ajánlatokat, reklámot küldjünk az Ön részére. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja. 
A felhasználás célja a szolgáltatás hatékony nyújtása, a hírlevélre feliratkozott személyek azonosítása, a felvilágosítás nyújtása a feliratkozott felhasználók részére a szolgáltatás működésével kapcsolatosan, működési problémák elhárítása, reklámcélú küldemény, ajánlat, hirdetési anyag, hírlevél, sporthírek és sporteredmények küldése.
Eltérő kötelező jogszabályi rendelkezés hiányában az általunk gyűjtött személyes adatokat kizárólag az Ön által kért információk biztosítására, vagy más, Ön által engedélyezett célokra fogjuk felhasználni. 
 
 
Tiltakozáshoz való jog
A fenti célokkal kapcsolatos adatkezelés ellen Önt megilleti a tiltakozáshoz való jog. A hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja, az MTK Hírlevélről ingyenesen leiratkozhat, amely esetben személyes adatait haladéktalanul töröljük és a továbbiakban MTK Hírlevelet nem küldünk az Ön számára. 
A visszavonó nyilatkozat megtételére lehetősége van hírlevél alján található linkre kattintva online, vagy postai úton a 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14. központi címre küldött levélben.
Felhívjuk figyelmét, hogy kivételes esetekben tiltakozásának beérkezését követően átmenetileg még sor kerülhet MTK Hírlevél, reklámanyag kiküldésére, mely technikai okkal magyarázható, és nem jelenti azt, hogy tiltakozását figyelmen kívül hagyjuk. Az átfutási időt követően az adatai törlésre kerülnek. Szíves megértését előre is köszönjük.
 
Adatbiztonság biztosítása
Az MTK Hírlevélre történő feliratkozást (teljes név és e-mail cím megadását) követően a megadott e-mail címére egy megerősítő linket küldünk. Az Ön által megadott e-mail címet kizárólag a megerősítő linkre kattintást követően vesszük fel a hírlevél küldési listánkra. Ezzel az úgynevezett double opt-in eljárással biztosítjuk, hogy más személy az Ön e-mail címével ne tudjon az MTK Hírlevélre feliratkozni, továbbá, hogy hibás és/vagy téves e-mail cím ne kerülhessen megadásra.
 
Adattovábbítás 
Az Ön által megadott személyes adatok külföldre nem kerülnek továbbításra. Az Ön által az MTK Hírlevélre történő feliratkozáskor megadott személyes adatokhoz csak az MTK és kapcsolt vállalkozásainak erre feljogosított munkavállalói és megbízottjai, továbbá az adatfeldolgozást végző tárhely-szolgáltató (lásd.6. pont) férhetnek hozzá.
 
1.2.2. MTK Webshop
Az MTK Webshop a www.webshop.mtk.hu oldalról érhető el. Ön az MTK Webshopról terméket az MTK-honlapokra történő regisztráció, bejelentkezés nélkül tud rendelni. Az MTK Webshopból történő rendelésekre és a rendelésekkel létrejövő jogviszonyokra az MTK Webshopra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek 1. és 2. szabályzatok vonatkoznak, mely elérhető a Webshop honlapján.
 
Kezelt adatok köre
Az MTK Webshopból történő termékrendelés esetén az alábbi személyes adatokat gyűjtjük és kezeljük, az MTK Webshopból történő termékrendeléshez és –átvételhez vagy kiszállításhoz a következő adatok megadása szükséges:
1. teljes név (vezetéknév és keresztnév),
2. e-mail cím,
3. telefonszám,
4. lakcím (város, irányítószám, utca és házszám).
Opcionálisan megadható – amennyiben Ön rendelkezik ilyennel – azt MTK bérlet vonalkód (kártyaszám és születési dátum), illetve, amennyiben MTK szurkolói kártyával rendelkezik a kártyaszám és a PIN kód.
 
Adatkezelés jogalapja és célja
Az adatkezelés célja az MTK Webshopból történő termék(ek), szolgálatás(ok) megrendelése, megvásárlása, megigénylése. A Felhasználó termék megrendelésével és személyes adatai megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait az Adatkezelő a termék megrendelése, megvásárlása és annak az Önhöz történő eljuttatás céljából kezelje. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, illetve a szolgáltatás hatékony nyújtására figyelemmel a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) és f) pontjai. 
A felhasználás célja a szolgáltatás hatékony nyújtása, a megrendelést leadó személyek azonosítása, a felvilágosítás nyújtása a megrendelést leadók részére a szolgáltatás működésével kapcsolatosan, működési problémák elhárítása, a termékek gyártoktól való megrendelése és a termék megrendelők részére történő átadása, kiszállítása, megküldése.
Eltérő kötelező jogszabályi rendelkezés hiányában az általunk gyűjtött személyes adatokat kizárólag az Ön által kért információk biztosítására, vagy más, Ön által engedélyezett célokra fogjuk felhasználni. 
 
Tiltakozáshoz való jog
A fenti célokkal kapcsolatos adatkezelés ellen Önt megilleti a tiltakozáshoz való jog. A hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja, amely esetben személyes adatait haladéktalanul töröljük.
A visszavonó nyilatkozat megtételére lehetősége van elektronikus úton a webshop@mtk1888.hu e-mail címre, vagy az Elérhetőségeink menüpont alatt található e-mail címre küldött e-mailben, vagy postai úton a 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14. központi címre küldött levélben.
Felhívjuk figyelmét, hogy kivételes esetekben tiltakozásának beérkezését követően átmenetileg még sor kerülhet a termék megküldésére, mely technikai okkal magyarázható, és nem jelenti azt, hogy tiltakozását figyelmen kívül hagyjuk. Az átfutási időt követően az adatai törlésre kerülnek. Ilyen esetben kérjük, vegyük fel velünk a kapcsolatot. Szíves megértését előre is köszönjük.
 
Adatbiztonság biztosítása
Az MTK Webshopból történő termékrendelést követően a megadott e-mail címére egy megerősítő, visszaigazoló linket küldünk. Az Ön által megrendelt terméket kizárólag a megerősítő, visszaigazoló linkre kattintást követően tekintjük megrendeltnek az Ön részéről. Ezzel az úgynevezett double opt-in eljárással biztosítjuk, hogy más személy az Ön e-mail címével, személyes adataival ne tudjon az MTK Webshopból terméket rendelni, vásárolni, továbbá, hogy hibás és/vagy téves e-mail cím, személyes adat ne kerülhessen megadásra.
 
Adattovábbítás 
Az Ön által megadott személyes adatok harmadik személyek abban az esetben kerülnek továbbításra, amennyiben Ön az MTK Webshopból megrendelt terméket nem személyesen kívánja átvenni, hanem a futár útján történő átvétel lehetőségét választja. Ezen futár általi átvételi lehetőség választásával Ön kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő az által megadott személyes adatokat a futárszolgálat (Sport-print Kft.), illetve külföldön történő rendelés esetén a postai szolgáltató (Magyar Posta Zrt.) részére átadja. 
Az Ön által az MTK Webshopból történő termékrendelés során megadott személyes adatokhoz egyebekben csak az MTK és kapcsolt vállalkozásainak erre feljogosított munkavállalói és megbízottjai, továbbá az adatfeldolgozást végző tárhely-szolgáltató (lásd.6. pont) férhetnek hozzá.
 
2. A cookie-k használata
 
Az MTK-honlapokon úgynevezett cookie-t (sütiket) használunk, hogy hatékonyabbá tegyük az Ön egyéni honlap-használatát. A cookie-k olyan azonosítók, amelyeket webszerverünk az Ön számítógépének küldhet, hogy azonosítsa a honlapon tartózkodás alatt használt számítógépet. A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat. A cookie-ban tárolt információk az adott berendezésen rögzülnek, de azok nem tartalmaznak vírusokat, nem okoznak kárt. A cookie-k tárolása kikapcsolható, ill. beállítható a böngészőben, hogy kapjon értesítést, mielőtt számítógépén egy cookie-t tárolnak.
A cookie-k révén közvetlenül nem azonosítjuk Önt, azok alkalmazásának célja az MTK-honlapok optimalizálása, felhasználóbarát működésének biztosítása, a Felhasználók igényei szerinti ajánlatok küldése, statisztikák készítése.
Fentiek alapján a cookie-kat a GDPR 6. cikk (1) bekezdésnek f) pontja alapján használjuk az MTK-honlapokon.
 
A következő cookie-kat kezeljük:
1. Harmadik féltől származó Cookie-k: 
a. Google részéről alkalmazott Cookie-k látogatottsági elemzési célokból (__utma, __utmb, __utmc, __utmz, PREF, NID, GAPS). A Google két évig tároltatja el ezen Cookie-kat a böngészőjében.
b. Facebook részéről alkalmazott Cookie-k a Facebook funkciókhoz pl. like, share (datr, reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref).  Ezen Cookie-kat két évig tárolja el a böngészője.
2. Banner megjelenéseknél az egyedi felhasználók azonosítása és kattintások azonosítása (banner), egy évig kerül tárolásra a böngészőjében.
3. Registration cookie - Az oldalon a felhasználó tevékenységének azonosítása bejelentkezésig (registration_cookie). A cookie egy évre kerül tárolásra.
4. A weboldal munkafolyamatokat segítő cookie (PHPSESSID). A böngésző, böngésző lap bezárásával, elnavigálással törlődik.
 
A Cookie-kat Ön bármikor törölheti a böngészőjéből, vagy le is tilthatja. Az utóbbi esetben (letiltás) funkcionalitás vesztéssel járhat. 
 
3. Ön, mint Felhasználó (érintett) jogai
 
Önt, Felhasználóként (érintettként) az alábbi jogok illetik meg:
 
a) Tájékoztatáshoz való jog 
Általunk tárolt személyes adatairól térítésmentesen tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől. Ez azt jelenti, hogy Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozólag, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van –e, és amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
- személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelés célja,
- érintett személyes adatok kategóriái,
- azon címzettek, illetve címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a szeméyles adatokat közölték vagy közölni fogják,
- személyes adatai tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
- Ön azon joga, hogy kérheti, az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti, és tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen,
- felügyeleti hatóságnál való panasz benyújtásának joga,
- az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték,
- a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal esetében, ideértve a profilalkotást is, az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 
b) Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését kérje az Adatkezelőtől. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai – egyebek melleket kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.
 
c) Törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését kérje az Adatkezelőtől, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:
- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
- Ön visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
- Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdés alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen,
- személyes adatokat jogellenesen kezelték,
- személyes adatok törlését jogi kötelezettség teljesítése indokolja,
- személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdése szerinti információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Amennyiben nyilvánosságra hoztuk személyes adatait, és azokat törölni vagyunk kötelesek, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy az Ön adatait kezelő harmadik személyeket tájékoztassuk arról, hogy Ön kérelmezte tőlünk a szóban forgó személyes adatokra mutat linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 
d) Adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy személyes adatai kezelésének korlátozását kérje tőlünk, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizhessük az Ön személyes adatainak pontosságát,
- az adatkezelés jogellenes, és Ön az adatok törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kéri,
- az Adatkezelőnek az adatkezelés megjelölt céljából nincs szüksége az Ön személyes adataira, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
- Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
Amennyiben az Ön által kért korlátozás feloldásra kerül, erről Önt előzetesen tájékoztatjuk.
 
e) Adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá Ön jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, ha:
- az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és
- az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
 
f) Tiltakozáshoz való jog
A GDPR 21. cikk (1) bekezdés alapján Ön bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, melynek célja a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban ismertetett, GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti adatkezelés.
A tiltakozási joggal kapcsolatban, kérjük olvassa el az 1.2.1., illetve 1.2.2. pontokban foglaltakat.
Amennyiben Ön a személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, az Adatkezelő az Ön személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 
A jogok érvényesítése
Amennyiben Ön a fenti jogaival élni kíván, azaz amennyiben tájékoztatást kíván kérni, az Adatkezelő által tárolt személyes adataihoz hozzá kíván férni, általunk kezelt személyes adatait helyesbíteni, törölni, vagy az adatkezelést korlátozni kívánja, vagy az adatkezelés ellen tiltakozni kíván, kérjük, hogy erre vonatkozó kérelmét szíveskedjen részünkre az Elérhetőségeink menüpontban feltüntetett e-mail címre vagy a 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14. központi címre elküldeni. 
 
Az Ön által kért információt írásban (postai levélben, vagy elektronikus úton), indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül adjuk meg az Ön részére. Tájékoztatom, hogy szükséges esetén – figyelemmel a kérelem összetettségére és a kérelmek számára – ez a határidő további 60 nappal meghosszabbítható, melyről a késedelem okainak megjelölésével az Ön kérelmének kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban (postai levélben vagy elektronikus úton) tájékoztatjuk Önt.
Amennyiben Ön kérelmét elektronikus úton nyújtotta be, a tájékoztatást elsősorban elektronikus úton teljesítjük, kivéve, ha Ön másként kéri, vagy ha a kért információk terjedelmére tekintettel ez lehetetlen.
Amennyiben Ön kéri, a tájékoztatás szóban is megadható Önnek, feltéve, hogy Ön a személyazonosságát megfelelően bizonyította.
 
Tájékoztatom, hogy a tájékoztatást, illetve a kért információkat, intézkedéseket díjmentesen biztosítjuk, azonban amennyiben a kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegére – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre
- ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
- megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedéseket.
Amennyiben a kérelmet benyújtó személy kilétével kapcsolatban kétség merül fel, az Ön személyazonosságának megerősítéséhez további információkat kérhetünk.
 
Jogorvoslat
Amennyiben úgy érzi, hogy az MTK vagy annak valamely dolgozója megsértette az Ön személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk elektronikus úton az Elérhetőségeink menüpontban feltüntetett e-mail címre küldött  e-mail útján vagy a 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14. központi címre küldött postai levél útján, hogy a problémát mielőbb orvosolhassuk. 
Amennyiben Ön nem ért egyet az MTK eljárásával (adatkezelés, tájékoztatás, helyesbítés, zárolás, törlés iránti kérelem megtagadása), úgy véli, hogy az MTK nem tette meg a megfelelő lépéseket az Ön által kértek szerint, az eljárás ellen panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, illetve a jogszabályban meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat:
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
telefon: 06 -1- 391-1400
telefax: 06-1-391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
weboldal: www.naih.hu 
 
4. Adatok tárolásának időtartama
 
MTK a Felhasználók önkéntes adatszolgáltatásán és a Felhasználóknak az adatkezelés feltételeire és módjára vonatkozó tájékoztatás birtokában történt, előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelést a Felhasználók által tett adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzített adatkezelési cél megszűnéséig végzi. Felhasználó adatainak felhasználását addig tekintjük folyamatosnak, amíg nem kéri a Felhasználó azok törlését a nyilvántartásból. Amennyiben le kíván iratkozni az MTK Hírlevélről, kérjük az 1.2.1. pontban foglaltak szerint szíveskedjen eljárni.
 
5. Biztonság
 
Az MTK technikai és szervezeti biztonsági intézkedésekkel védi adatait a módosítástól, a sérüléstől, a megsemmisüléstől vagy az illetéktelen személyek általi hozzáféréstől. Minden személyes adatot, amelyet Ön az MTK számára átadott, továbbítás során titkosítunk, hogy megakadályozzunk bármely harmadik személy általi esetleges visszaélést. Biztonsági intézkedéseinket folyamatosan felülvizsgáljuk az új technológiai fejlesztéseknek megfelelően.
 
6. Adatfeldolgozó
 
Az MTK Honlapokkal, MTK Hírlevéllel és a Webshoppal kapcsolatos anonim adatok, illetve személyes adatok feldolgozását a tárhely-szolgáltatónk végzi.
Tárhely-szolgáltató neve:
 
Brightly Kft.
székhelye: 2724 Újlengyel, Ady e. utca 41. 
e-mail címe: brightly@brightly.hu        
 
Webshop megrendelések szállítással történő teljesítése érdekében a teljesítéshez szükséges személyes adatokat az alábbi személyeknek továbbítjuk a Felhasználó által megjelölt kézbesítési módtól függően:
 
Sport-print Kft.
székhelye: 1108 Budapest, Lenfonó utca 2.
 
Magyar Posta Zrt. 
székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
 
 
7. 16 éven aluliak védelme
 
Az MTK-honlapok szolgáltatásait 16 éven aluli fiatalok is igénybe vehetik. A 16 éven aluli fiatalok személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg illetve, engedélyezte. 
Az MTK-honlapok használatát, illetve az MTK Hírlevélre történő feliratkozást álláspontunk szerint – az internet világában – nem életszerű előzetes szülői hozzájáruláshoz kötni, ugyanakkor a törvényes képviselőnek joga van kérésre megtekinteni a gyermek által biztosított információkat, és/vagy elrendelni azok törlését.
Jogszabály értelmében a 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
 
8. Kapcsolat 
 
Ha bármilyen kérdése, javaslata, esetleg kifogása van, kérjük, lépjen kapcsolatba az MTK-val az Elérhetőségeink menüpontban megadott e-mail címen, illetve a lent megadott elérhetőségek bármelyikén. 
Amennyiben Felhasználónak olyan kérdése van, mely jelen tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk.
 
9. Adatkezelők
 
MTK Hírlevél tekintetében közös adatkezelők:
 
1. Magyar Testgyakorlók Köre Budapest (székhely: 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14.; nyilvántartási szám: 01-02-00015000; adószám: 199804651-2-42)
2. MTK Budapest Labdarúgó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14.; cégjegyzék szám: 01-10-046130; adószám: 14424955-2-42)
 
Webshop tekintetében adatkezelők:
 
1. Amennyiben Felhasználó a Magyar Testgyakorlók Köre Budapesttől vásárol terméket: Magyar Testgyakorlók Köre Budapest (székhely: 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14.; nyilvántartási szám: 01-02-00015000; adószám: 199804651-2-42)
2. Amennyiben Felhasználó az MTK 1888 Magyar Testgyakorlók Köre Zrt.-től vásárol terméket: MTK 1888 Magyar Testgyakorlók Köre Sport és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14.; cégjegyzék szám: 01-10-046893; adószám: 23081956-2-42)
 
Adatkezelők elérhetőségei:
Telefon: +36-1-487-2500, +36-1-487-2550
Kövess minket
MTK Hírlevél

Ne maradjon le egy eseményről sem!
Iratkozzon fel ingyenes hírlevelünkre:

Csatlakozz RSS csatornáinkhoz és értesülj azonnal a legújabb hírekről, érdekességekről egy gombnyomásra!